Natuur in de

Gemeente Hellendoorn


De Regge ontspringt bij Diepenheim om zo’n 60 kilometer verder uit te monden in de Vecht bij Ommen. Een gebied dat de afgelopen 20 jaar robuuster is geworden dankzij het Reggeherstelproject. Via kruidenrijke kernen willen we het gebied verder versterken. Het gebied rond de Regge bij Hellendoorn noemen we 'Midden Regge'.

Een natuurlijke loop

Van 2004 tot 2014 is op deze plek hard gewerkt aan herstel van de Regge om daar waar mogelijk de natuurlijke loop van de rivier terug te brengen in het landschap. Doel daarvan is het vasthouden en geleidelijk loslaten van water bij hevige regenval. Ook mag de Regge op bepaalde plekken (gecontroleerd) buiten de oevers treden. En door haar bochten, vormt de rivier voortaan weer zelf het landschap; buitenbochten kalven af en worden steiler, binnenbochten zanden aan en worden licht glooiend. Door al deze maatregelen ontstaat een nieuw soort dynamische natuur. Niet alleen mooi om te zien, maar ook goed voor onze soortenrijkdom!

Terugkeer van de otter en bever

Door alle natuurherstelmaatregelen is hier razendsnel een nieuwe soort natuur ontstaan. Inmiddels zien we allerlei soorten terugkomen, zoals de ijsvogel en de oeverzwaluw. Ook de otter is teruggekeerd en brengt hier al weer jongen groot. Zelfs van de bever zijn knaagsporen gevonden.

 

Vochtig bos

Ook de plantenrijkdom ontwikkelt zich. Bij de Midden Regge zien we typische beekdalbeplanting ontstaan; vochtig, beekbegeleidend bos met bijvoorbeeld wilgenstruweel en structuren van zwarte els en berk. Hier profiteren onder andere vlinders en struweelvogels van. Eén van de doelen is om vochtige hooilanden terug te krijgen. Deze zijn in Europa door ontginning, ontwatering en bemesting zeldzaam geworden. Omdat rondom de Midden Regge kortgeleden nog intensief werd geboerd, is het daar nu nog te vroeg voor.

 

Vrijwillig meehelpen rondom de Regge?

Wil jij meehelpen om de natuur langs de Regge verder te versterken? Je bent van harte welkom bij Natuurwerkgroep De Regge. Een vrijwilligersgroep die zich inzet voor het beheer en onderhoud van de natuur rondom de Regge bij Nijverdal en Hellendoorn. Ook zijn we doorlopend op zoek naar landschapsgidsen of vrijwilligers die mee willen helpen in de monitoring. Meld je aan via bijgaande link: Meer info over Reggewerkgroep via groenbezig.nl

 

De Koemaste toegankelijker voor mindervaliden

Na de zomer wordt De Koemaste in Hellendoorn toegankelijk gemaakt voor mensen die slecht ter been zijn. De Koemaste is vooral voor omwonenden een veel bezochte plek omdat het zich uitstekend leent voor een dagelijkse wandeling door het groen. Voor bewoners van het nabijgelegen zorgcomplex de Blenke zijn de geplande aanpassingen een hele fijne ontwikkeling,

 

Ben & Jerry’s zorgt voor het landschap

Rondom de Regge, die langs ijsfabriek Ben & Jerry’s Hellendoorn stroomt, heeft Landschap Overijssel kruidenrijke kernen aangelegd. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een donatie van de ijsfabrikant. Dit is een voorbeeld van wat een nieuwe trend lijkt te zijn. “Bedrijven verbinden zich steeds vaker aan een concreet landschapsproject in hun omgeving”, aldus Louiset Vos.

Lees hier het volledige bericht

 

Bron: https://landschapoverijssel.nl/regge-hellendoorn


Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug


Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrugbeslaat een groot gedeelte van de heuvelrug tussen Hellendoorn en Holten in Overijssel. Het nationaal park ligt in zijn geheel ten zuiden van de N35 Zwolle - Almelo, en omvat onder andere de Haarlerberg, Holterberg, Noetselerberg en de Koningsbelten. De Hellendoornse Berg ligt buiten het nationaal park, maar behoort wel tot de Sallandse Heuvelrug. Het park is ongeveer 35 km² groot.


Het hoogste punt is de (Grote) Koningsbelt van 75 meter boven NAP. De belangrijkste beheerders zijn Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, de waterleidingmaatschappij Vitens (vanwege de waterwinning) en een aantal particuliere grondeigenaren. Sinds 2004 is het gebied door de Nederlandse overheid aangewezen als nationaal park.

De Sallandse Heuvelrug is een stuwwal, die zo'n 150.000 jaar geleden is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, het Saalien. Voorafgaand aan de ijsbedekking hadden grote rivieren daar dikke lagen zand en grind met dunnere lagen klei afgezet. Deze afzettingen zijn gevormd door de Rijn, maar ook door rivieren vanuit het oosten (onder andere door het zogenaamde eridanosriviersysteem). Toen in het Saalien het ijs tot dit deel van Nederland oprukte, werden deze rivierafzettingen opgestuwd in hoge stuwwallen, zoals de Sallandse Heuvelrug.


In de laatste ijstijd (het Weichselien) kwamen de gletsjers niet tot in Nederland, maar was de bodem wel permanent bevroren (permafrost). Door de toen heersende harde winden werden lagen dekzand afgezet, met name aan de flanken van de Sallandse Heuvelrug. Boven op de stuwwal vond erosie plaats in deze koude periode. Door de aanwezigheid van permafrost in het voorjaar kon smeltwater van de sneeuw niet makkelijk in de ondergrond infiltreren. Het gevolg was dat het water zich ging concentreren in stromen en de ondergrond ging eroderen waardoor de droogdalen gevormd werden. Voorbeelden hiervan zijn deWolfslenken deDiepe Hel.


Toen het klimaat warmer werd, in het Holoceen, raakte de heuvelrug bebost. De bevolkingstoename in de Middeleeuwen maakte dat de bomen grootschalig werden gekapt. Ook was er intensieve begrazing met schapen en geiten en werden er plaggen gestoken om akkergronden mee te bemesten.

Het gebied was sinds de Middeleeuwen vooral begroeid met heide, ook waren er lokaal zandverstuivingen. De heuvels zijn vanaf het eind van de negentiende eeuw voor het grootste deel herbebost om verstuiving tegen te gaan. Er werden vooral productiebossen met naaldbomen aangeplant. Sinds eind twintigste eeuw is het heideareaal weer vergroot uit oogpunt van cultuurhistorie en natuurbeheer.


De heuvelrug is een markant onderdeel van het Overijsselse landschap. Van alle zijden is hij van veraf te zien. Andersom zijn er vanaf de heidevelden veel vergezichten mogelijk. Ook de bossen zijn voor Nederlandse begrippen uitgestrekt. Verder is landhuis De Sprengenberg, ook wel hetPalthekasteeltjegenoemd, op de gelijknamige heuvel een markant punt in het landschap.


Bron: Wikipedia.


Flora & Fauna


Op de Sallandse Heuvelrug bevindt zich de laatste populatie korhoenders in Nederland. Ook de nachtzwaluw komt er voor en het is een belangrijk leefgebied van de levendbarende hagedis en de zandhagedis. Op vochtige plekken zijn de bruine kikker, kamsalamander en kleine watersalamander te vinden. Op de heide is de hazelworm algemeen. Van de zoogdieren zijn ree, vos en das aanwezig en marterachtigen als de steenmarter, bunzing, wezel en hermelijn. Begin 2018 werd aan de hand van observatiegegevens achteraf geconstateerd dat het gebied korte tijd was bezocht door een passerende gezenderde wolf. Er broeden bijna tachtig verschillende soorten vogels in het gebied waaronder, behalve de al genoemde, de roodborsttapuit en de raaf.


De bossen bestaan vooral uit meer dan honderd jaar geleden op voormalige heide aangeplantte grove den en jonger naaldhout als douglasspar en lariks. Op sommige plaatsen is door spontane vestiging loofbos met berk, eik en beuk ontstaan. De hoge en droge nog bestaande of weer aangelegde open heidegebieden worden begroeid door struikhei, ook komen er jeneverbesstruwelen voor. Er groeien grote hoeveelheden vossenbes en bosbes op de heuvelrug.


Ten behoeve van het in Nederland vrijwel uitgestorven korhoen is het steeds kleiner geworden gebied met open heide weer uitgebreid. Vooralsnog lijkt vooral de ook zeldzame nachtzwaluw hiervan te profiteren. Bron: WikipediaKoningsbelt


DeKoningsbelt(ook:Grote Koningsbelt) is een 75,5 meterhoge heuvel in de gemeente Hellendoorn in de Nederlandse provincie Overijssel. Het behoort daarmee samen met onder andere deTankenberg, de Paasberg, deLemelerberg en de Braamberg tot de hoogste punten van deze provincie.


De heuvel maakt deel uit van hetNationaal Park Sallandse Heuvelrug. De Koningsbelt ligt twee kilometer ten noorden van de zestig meter hogeHolterbergin de driehoek tussenNijverdal,Holten en Nieuw Heeten. De Kleine Koningsbelt, die vaak in adem met de Grote Koningsbelt als Koningsbelten wordt aangeduid, kent een hoogte van 72,5 meter en ligt een kilometer noordelijker.In het noordwesten ligt de Sprengenberg.

Bron: Wikepedia


unsplash